سخن امیر در اهمیت تلاش

انسان جز محصول کوشش خویش مالک چیزی نیست

ودر بسیاری از روایات از کار وتلاش برای کسب روزی بعنوان عبادت برتر نام برده شده است تا جایی که در نقلی از امام هشتم از تلاش جهت کسب روزی به عنوان  نه قسمت از ده قسمت عبادت معرفی گردیده است.

رسول خدا نیز میفرماید کسی که براثر کار وتلاش به خواب می رود گناهش آمرزیده میشود

دربسیاری از روایات معصومین بر سحرخیزی ومدیریت در کار نیز تاکید فراوان شده است

/ 0 نظر / 24 بازدید