آداب و اصول یادگیری ویاد دادن در کلام معصوم

آموختن از شایستگان

صبوری

شرم نکردن از یادگیری

تملق کردن دریادگیری

دوری از انگیزه های مادی

پرسشگری

آموزش به دیگران

یکسان نگری در تعلیم

آسان آموزی

پاداش دهی در تعلیم

/ 0 نظر / 16 بازدید