عوامل شادابی وشکوفایی از نگاه امام صادق

اول پیاده روی

دوم سوارکاری

سوم فرو رفتن در آب

چهارم نگاه به سبزه

پنجم خوردن

ششم آشامیدن

هفتم نگاه به همسر زیبا

هشتم آمیزش

نهم مسواک زدن

دهم شستن سر با گل ختمی وگفتگو با دوستان

/ 0 نظر / 10 بازدید