نکات توصیه شده از زبان ائمه در مورد نظافت وبهداشت عمومی

کنار رودخانه ها - راههای عبور ومرور - زیر درختان میوه - درب منازل و زیر سایبانها.

رسول خدا (ص): بول کردن در آب راکد عقل را زایل میکند.

امیر المومنین(ع): آب ساکنانی دارد با بول وغایط آنان رانیازارید

امام صادق(ع): شستن ظرفها وجارو کردن آستانه خانه روزی را جلب میکند

رسول خدا(ص): پارچه آلوده را در محل زندگی نگه مدارید زیرا که آن جایگاه پلیدی وآلودگ است.

رسول خدا(ص): چهار چیز را دفن کنید : مو - دندان - ناخن - خون.

امام رضا(ع): هرکس با آب استفاده شده خود را بشوید وجذام گیرد جز خود کسی را سرزنش نکند.

رسول خدا (ص): هنگام عطسه دستانتان را جلوی دهانتان بگیرید.

امام کاظم (ع): روغن وشیر نیم خورده موش وسگ را نخورید ولی میتوانید برای سوخت چراغ از آن استفاده کنید.

امام صادق (ع):هرکس در مسجد سرفه کند و اخلاط بینی وسینه اش ا به احترام مسجد نگه دارد این کار اورا از بیماری نگاه دارد.

امام حسن (ع): قوی ترین عامل جذب روزی مداومت بر طهارت است

 

/ 0 نظر / 24 بازدید